Forslag til lokalplan 106

Forslag til Lokalplan 106 for boligområde i Næstved syd og forslag til Kommuneplantillæg nr. 20 er vedtaget af Næstved Byråd den 25. februar 2020.

28. feb 2020

Indhold

  Lokalplanens formål

  Lokalplanen har til formål at:

  • muliggøre etablering af et boligområde med tæt/lav og etageboligbebyggelse. Lokalplanen skal endvidere
  • fastlægge principperne for områdets disponering, herunder placering af bebyggelse, friarealer, stier, veje og parkering
  • at sikre en hensigtsmæssig trafikbetjening, herunder både internt i området, men også at sikre mulighed for den fremtidige betjening af de endnu ikke udviklede områder af Lokalplan B33.1-1
  • at sikre tilstrækkelige friarealer for områdets beboere
  • at fastlægge rammerne for boligbebyggelsen.

  Klik her for at se forslag til Kommuneplantillæg nr. 20

  Klik her for at se forslag til Lokalplan 106

  Borgermøde

  I forbindelse med offentlighedsperioden afholdes der borgermøde torsdag d. 2. april 2020 kl. 17.00 til 18.30 i Multihuset Sydpolen, Parkvej 109, 4700 Næstved.

  8 ugers offentlig høring

  Forslaget er fremlagt fra d. 28. februar 2020 til d. 26. april 2020. Byrådet vil herefter tage stilling til sagen.

  Lokalplanforslaget er desuden fremlagt til gennemsyn på Rådhuset og Borgerservice på Næstved Hovedbibliotek inden for normal åbningstid.

  Dine muligheder

  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden d. 26. april 2020.

  Miljøvurdering

  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen på www.naevneneshus.dk.

  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, altså senest den 27. marts 2020.

  Midlertidige retsvirkninger

  For ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af lokalplanforslaget, og indtil planen vedtages endeligt - dog maksimalt 1 år.