Forslag til Lokalplan 108

Forslag til Lokalplan 108 for et campusområde ved Munkebakken er vedtaget af Plan- og Erhvervsudvalget den 13. januar 2020. I forlængelse deraf sendes forslaget i 8 ugers høring.

15. jan 2020

Indhold

  Formålet med lokalplanen

  Lokalplanen har til formål at sikre, at:
  • Bebyggelsen indpasses i det eksisterende by- og kulturmiljø ved fastlæggelse af principper for bygningernes højde, udformning og placering.
  • Bebyggelsen og omgivelserne tager udgangspunkt i de rammer, der er udstukket i ”Masterplan for Campus Næstved”.
  • Der kan opføres bebyggelse, der integreres i Munkebakkens grønne skråning.
  • Bebyggelsen i lokalplanområdet er af høj arkitektonisk kvalitet.

  Borgermøde

  I forbindelse med offentlighedsperioden holdes der borgermøde den 6. februar kl. 18.30-20.00 hos Ressource City, Maglemølle 31, 4700 Næstved.
   

  8 ugers offentlig høring

  Forslaget er fremlagt fra den 16. januar 2020 til den 12. marts 2020. Derefter vil Plan- og Erhvervsudvalget tage stilling til sagen.
  Forslaget til lokalplanen kan findes her.
  Planforslaget er desuden fremlagt til gennemsyn på Rådhuset, Borgerservice og Næstved Hovedbibliotek inden for normal åbningstid.
   

  Dine muligheder

  Hvis du har synspunkter eller ændringsforslag, kan de sendes på mail til blivhoert@naestved.dk eller med post til Team Plan, Geodata og Klima, Center for Plan og Miljø, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved inden den 12. marts 2020.
   

  Miljøvurdering

  Næstved Kommune har på baggrund af en foretaget screening vurderet, at lokalplanen ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering. Denne beslutning kan påklages til Planklagenævnet gennem klageportalen, som du finder på www.naevneneshus.dk.
  Klage skal indgives senest 4 uger fra offentlig bekendtgørelse, dvs. senest den 13. februar 2020.

  Midlertidige retsvirkninger

  For ejendomme, der er omfattet af forslaget til lokalplanen, gælder der et midlertidigt forbud mod udstykning, bebyggelse og ændret anvendelse. Den midlertidige retsvirkning gælder fra datoen for offentliggørelsen af forslaget til lokalplan, og indtil planen vedtages endeligt - dog maksimalt 1 år.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)