Genåbning af en strækning i Rønnebækken

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til genåbning af en strækning i Rønnebækken, øst for Rønnebæk.

16. apr 2020

Indhold

  Du kan hente vores afgørelser som pdf.
  Vandløbsafgørelse (pdf. nyt vindue)
  Landzoneafgørelse (pdf. nyt vindue)

  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller vandloeb@naestved.dk

  Klagevejledning

  Vandløbsafgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og landzoneafgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. En klage skal være indgivet senest den 14. maj 2020.

  Vandløbsafgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Landzoneafgørelsen kan påklages af alle med retlig interesse i afgørelsen samt visse organisationer og foreninger.

  Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Her finder du det respektive klagenævn og logger ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatperson og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

  Klagenævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune, der har truffet afgørelserne i sagen. Næstved Kommune videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)