Genetablering af naturlig hydrologi i Holmegårds Mose

Næstved Kommune meddeler tilladelse til hævning af vandspejl i Holmegårds mose samt etablering af grøft som leder vand uden om mosen fra glasengen til Svenskegrøften.

03. jul 2020

Næstved Kommune har givet følgende afgørelser til projektet.
Vandløbsafgørelse 
Landzoneafgørelse

Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller vandloeb@naestved.dk

Klagevejledning

Vandløbsafgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og landzoneafgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. En klage skal være indgivet senest den 31. juli 2020.
Afgørelserne kan påklages af enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer
Det fremgår af lovene, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)