Genslyngning af en strækning af Vinkælderrenden

Næstved Kommune har meddelt vandløbstilladelse til genslyngning af en strækning af Vinkælderrenden.

03. jul 2020

Indhold

  Genslyngning af Vinkælderrenden sker ved Ringsted-Femern-banen på matrikel 4cu Gelsted By, Herlufmagle, så de fysiske forhold for vandløbet forbedres.
  Vi har efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil give miljøproblemer.


  Du kan hente vores afgørelser her:
  Vandløbsafgørelse
  Miljøvurdering 

  Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller vandloeb@naestved.dk.

  Klagevejledning

  Afgørelserne kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal være indgivet senest den 31. juli 2020.
  Vandløbsafgørelsen kan påklages af enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer. Afgørelsen efter miljøvurderingsloven kan påklages af alle med retlig interesse i miljøvurderingen.

  Det fremgår af lovene, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)