Godkendelse af krydsninger i forbindelse med etablering af højspændingsanlæg fra Blangslev til Everdrup

I forbindelse med etableringen af kompressorstation i Everdrup ved Tågeskov Hestehave, som etableres i forbindelse etableringen af gasrørledningen Baltic Pipe ønsker Cerius at etablere højspændingsledning fra Blangslev til Everdrup. I denne forbindelse er der projekteret et ledningstracé, der krydser både et kendt offentligt vandløb, en række private rørlagte vandløb i form af større rørledninger og dræn, hvis placering ikke er kendt.

01. jul 2020

Indhold

  Næstved Kommune meddeler hermed tilladelse til følgende krydsninger.

  Tilladelse til krydsning af det offentlige vandløb Snesere Å

  Tilladelse til krydsning af dræn og større rørledninger

  Der henvises til to bilag i tilladelsen til krydsning af dræn og større rørledninger. Bilagene kan også downloades.

  Bilag 1 Vandsynsprotokol Baltic Pipe

  Bilag 2 Teknisk notat Baltic Pipe

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 30. juli 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk