Skip to main content

Godkendelse af vandløbsprojekt omfattende sandfang, plantning af træer samt udskiftning med sten og grus

Næstved Kommune har godkendt et reguleringsprojekt i Øvre Suså ved Broksø. Projektet omfatter etablering af sandfang, plantning af træer og udskiftning med sten og gydegrus. Projektet skal medvirke til at forbedre den fysiske tilstand i vandløbet og hjælpe den tykskallede malermusling tilbage i Susåen. Den totale projektstrækning er Øvre Suså mellem Røde Bro og Næsby Bro.

Indhold

  Hvis du ønsker at høre nærmere om projektet, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, Team Vand og Natur på tlf. 5588 6190 eller email vandloeb@naestved.dk. Du kan også læse afgørelsen nedenfor.

  Godkendelse af vandløbsprojekt omfattende sandfang, plantning af træer, udskiftning med sten og gydegrus

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 22.oktober 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: vandloeb@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)