Indvindingstilladelse til at indvinde 15.000 m³ vand

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til at indvinde op til 15.000 m³ grundvand pr. år til markvanding på ejendommen Vordingborg Landevej 31, 4700 Næstved.

04. jun 2020

Indhold

  Læs afgørelsen om indvindingstilladelsen her.

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

  Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om tilladelse af ovenstående indvindingstilladelse ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Se VVM- screeningsskema og læs afgørelsen om ikke VVM her.

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1225 af den 25.10.2018 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 2. juli 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: grundvand@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)