Indvindingstilladelse til indvinding af op til 500 m3 grundvand pr. år til Suså Landevej 12, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Suså Landevej 12, 4160 Herlufmagle til at indvinde optil 500 m3 grundvand pr. år til markvanding.

23. jan 2020

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Suså Landevej 12, 4160 Herlufmagle til at indvinde op til 500 m3 grundvand pr. år til markvanding.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

  Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om tilladelse af ovenstående indvindingstilladelse ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Klik her for at se VVM-screeningsskemaet og læs afgørelsen om, at der ikke skal laves VVM

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1225 af den 25.10.2018 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

  Næstved Kommune har foretaget en VVM-screening og vurderet, at en fortsat vandindvinding på 500 m3 grundvand pr. år til vandværkets boring med DGU nr. 216.648 ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Ændringen i indvindingstilladelsen vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.


  Klagevejledning

  Afgørelsen kan påklages i henhold til §§50-54 til Miljø- og Fødevareklagenævnet af enhver, der har individuel, væsentlig interesse i sagens udfald samt af visse private interesseorganisationer. Klagefristen udløber den 20. februar 2020.

  Hvis du ønsker at klage over afgørelsen, kan du klage på www.naevneneshus.dk. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et klagegebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)