Indvindingstilladelse til Lov Enghavevej 21, 4700 Næstved

Næstved Kommune har meddelt tilladelse til at der kan indvindes 31.000 m³ grundvand pr. år fra to boringer tilhørende Lov Enghavevej 21, til vanding af specialafgrøder.

13. jul 2020

Der er ansøgt om en fornyet indvindingstilladelse til indvinding af op til 31.000 m³ grundvand pr. år fra to boringer til vanding af i alt 61 hektar, fordelt med vanding af 36 hektar med op til 20.000 m³ og 25 hektar med op til 11.000 m³.

Vi har meddelt indvindingstilladelse og afgørelse om at indvindingstilladelsen ikke er VVM-pligtig og du kan læse afgørelserne på links herunder:

Læs afgørelsen om indvindingstilladelse

Afgørelsen er truffet efter §20 og §21 i vandforsyningsloven.

Læs afgørelse om ikke-VVM pligt

Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1225 af den 25.10.2018 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: grundvand@naestved.dk

Klagevejledning

Afgørelsen om indvindingstilladelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En klage skal være indgivet senest den 10. august 2020. Afgørelsen kan påklages af alle med væsenlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald, samt visse foreninger og organisationer. Det fremgår af lovene, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget. Afgørelsen om ikke-vvm pligt kan påklages i henhold, for såvidt angår retslige spørgsmål. Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen. Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)