Skip to main content

Indvindingstilladelse til indvinding af 14.000m3 vand

Næstved Kommune har den 12.2.2021 givet indvindingstilladelse til øget indvinding af grundvand til Næstved Golfbane, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt indvindingstilladelse til Næstved Golfbane til at indvinde optil 14.000 m3 grundvand pr. år fra boring med DGU nr. 221.1041. Vandet anvendes til vanding af gren og tee- steder på Næstved Golfbane, Karrebækvej 461, 4700 Næstved.

  Læs afgørelsen på linket herunder:

  Indvindingstilladelse til Karrebækvej 461, 4700 Næstved

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

  Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om tilladelse af ovenstående indvindingstilladelse  ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Se VVM- screeningsskema og læs afgørelsen om ikke VVM på linket herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt på Karrebækvej 461

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 21  i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 973 af den 25.06.2020 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 12.03.2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: grundvand@naestved.dk

  Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet, at en øget indvinding på 10.000 til 14.000 m3 grundvand pr. år, fra boring med DGU nr. 221.1041 ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelserne vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.

  Denne afgørelse kan påklages i henhold til §§ 50-54. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Nævnenes Hus til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som oplyst ovenover.