Indvindingstilladelse til Reedtzholm Vandværk

Næstved Kommune har meddelt indvindningstilladelse til Reedtzholm vandværk til at indvinde op til 60.000 m³ grundvand pr. år.

20. apr 2020

Indhold

  Næstved Kommune har foretaget en VVM-screening og vurderet, at en indvinding på op til 60.000 m3 grundvand pr. år til vandværkets 8 boringer ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Indvindingstilladelserne vurderes ikke at være omfattet af VVM-pligt.

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om tilladelse af ovenstående indvindingstilladelse ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Klik her for at læse afgørelsen om ikke-VVM pligt

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 3 i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 1225 af den 25.10.2018 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 18. maj 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: grundvand@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)