Information til naboer og øvrige parter til Assendrupvej 10, 4690 Haslev

Vi har modtaget en ansøgning om en mindre udvidelse af produktionsarealet på Assendrupvej 10, 4690 Haslev, der bliver drevet som en malkekvægbesætning. Der er ansøgt om en miljøgodkendelse efter Husdyrbruglovens § 16a, stk. 1.

19. maj 2020

I forbindelse med vores behandling af ansøgningen vil vi vurdere, hvilke påvirkninger, udvidelsen vil få på natur, miljø og naboer. Påvirkningerne vil blive beskrevet i miljøgodkendelsen.

Ansøgningen bliver behandlet efter lovbekendtgørelse om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., nr. 520 af 01/05/2019.

Inddragelse af offentligheden

Der ønskes en ny godkendelse til ejendommens produktionsareal, så der er mulighed for at udnytte produktionsanlægget mere optimalt og udvide produktionsarealet med 575 m² i en eksisterende bygning. Dyreholdet vil stadig være malkekøer med opdræt og det samlede produktionsarealet vil blive på 5.015 m². Der etableres ingen nye bygninger eller gødningsopbevaringsanlæg.

Du kan se ansøgningsmaterialet

Hvis du er interesseret i at få flere oplysninger eller få en kopi af ansøgningsmaterialet, skal du kontakte kommunen.

Du kan komme med kommentarer til ansøgningsmaterialet

Hvis du har kommentarer til ansøgningsmaterialet, skal du sende dem til Næstved Kommune, Rådmandshaven 20, 4700 Næstved, eller pr. mail til landbrug@naestved.dk senest den 9. juni 2020.

Du kan få tilsendt udkastet til miljøgodkendelsen

Når udkastet til miljøgodkendelsen er færdigt, har du mulighed for at kommentere dette. Hvis du ønsker at få udkastet tilsendt når det forelægger, skal du kontakte kommunen senest den 9. juni 2020. Omkringboende og parter i sagen vil blive orienteret skriftligt, når et udkast til afgørelse foreligger og har mulighed for at kommenterer udkastet indenfor 30 dage.

Du er velkommen til at kontakte landbrugsgruppen på mail: landbrug@naestved.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)