Gå til hovedindhold

Landzonetilladelse til at etablere en tilbygning ved Herlufsholm Kirkegård

Næstved Kommune har den 15.juli 2021 meddelt landzonetilladelse til at etablere en tilbygning på 20m2 til personalefaciliteter på Herlufsholm Allé 169, 4700 Næstved.

Indhold

  Læs afgørelsen om landzonetilladelse til at der kan blive etableret en tilbygning på 20m2 til personalefaciliteter tilknyttet Herlufsholm Kirkegård herunder:

  Afgørelse om landzonetilladelse til tilbygning på Herlufsholm Allé 169, 4700 Næstved.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er senest 13. august 2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)