Landzonetilladelse til Bistrupgade 19, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 18. september 2020 givet landzonetilladelse til Bistrupgade 19, 4700 Næstved

18. sep 2020

Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af et drivhus på 91 m2 på matrikel nr. 11a, Bistrup By, Fodby, beliggende Bistrupgade 19, 4700 Næstved.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 17. oktober 2020.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)