Landzonetilladelse til Glumsø Slagtehus A/S

Næstved Kommune har i uge 4/2020 givet landzonetilladelse til Glumsø Slagtehus A/S.

21. jan 2020

Indhold

  Plan- og Erhvervsudvalget har den 13. januar 2020 givet en lovliggørende landzonetilladelse til udvidelse af en parkeringsplads ved Glumsø Slagtehus A/S samt etablering af en jordvold.

  Klik her for at læse afgørelsen


  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 7. februar 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)