Landzonetilladelse til Hæggerupvej 20, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har i uge 14/2020 givet landzonetilladelse til Hæggerupvej 20.

03. apr 2020

Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til at etablere et 11 ha stort lavbundsprojekt (sø, sump, eng) på den nordlige del af matrikel 2i, Hæggerup By, Tybjerg beliggende Hæggerupvej 20, 4160 Herlufmagle.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 1. maj 2020.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk