Landzonetilladelse til Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune har i uge 14/2020 givet landzonetilladelse til Holmegaardsvej 71.

31. mar 2020

Næstved Kommune har givet landzonetilladelse at udvide en sø med op til ca. 9.000 m2 og til at udjævne det opgravede materiale på omkringliggende arealer på matrikel 1a, Holmegaard, Holme-Olstrup beliggende Holmegaardsvej 71, 4684 Holmegaard.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 28. april 2020.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)