Landzonetilladelse til Karrebækvej 513, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 13. juli 2020 givet landzonetilladelse til udstykning af grund samt opførelse af dobbelthus på adressen Karrebækvej 513, 4700 Næstved.

13. jul 2020

Indhold

  Næstved Kommune meddeler landzonetilladelse til udstykning af grund samt opførelse af dobbelthus på matr. nr. 3k, Stenbæksholm By, Fodby på adressen Karrebækvej 513, 4700 Næstved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen senest den 10. august 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)