Landzonetilladelse til Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde

Næstved Kommune har i uge 13/2020 givet landzonetilladelse til Karrebækvej 741.

24. mar 2020

Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til til- og ombygning af en sanitetsbygning på De Hvide Svaner, Karrebækvej 741, 4736 Karrebæksminde.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 20. april 2020.

For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk