Landzonetilladelse til Kirkebakken 42, 4736 Karrebæksminde

Næstved Kommune har den 28. april 2020 givet landzonetilladelse til Kirkebakken 42, 4736 Karrebæksminde.

28. apr 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en bålhytte på 31 m2 med indbygget shelter på 7,5 m2 på matrikel 12a, Karrebæk by, Karrebæk, beliggende Kirkebakken 42, 4736 Karrebæksminde.

  Tilladelsen er givet på vilkår om, at foreningen 4H har adgang til bålhytten/shelteret, eller at der er anden offentlig adgang til bålhytte/shelter.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 27. maj 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)