Landzonetilladelse til Kohavevej 7B, 4700 Næstved

Næstved Kommune har i uge 10/2020 givet landzonetilladelse på Kohavevej 7B.

06. mar 2020

Indhold

  Næstved Kommune giver i dag landzonetilladelse til at etablere 6 fritliggende andehuse hver med grundareal på ca. 4 kvm og en fritliggende bygning med halvtag med grundareal på 8 kvm på Kohavevej 7b, 4700 Næstved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 3. april 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk