Landzonetilladelse til Kristiansholmsvej 17, 4262 Sandved

Næstved Kommune har den 19. maj 2020 givet landzonetilladelse til Kristiansholmsvej 17, 4262 Sandved.

19. maj 2020

Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til til etablering af en ridebane på 60 x 20 m på matrikel 11b, Skafterup By, Fyrendal beliggende Kristiansholmsvej 17, 4262 Sandved.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Hvis du ønsker at klage, skal du gøre det via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
 
Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 17. juni 2020.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.
 
For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)