Landzonetilladelse til Kristiansholmsvej 19, 4262 Sandved

Næstved Kommune har den 24. april 2020 givet landzonetilladelse til Kristiansholmsvej 19, 4262 Sandved.

24. apr 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af en ferielejlighed på matrikel 11a, Skafterup by, Fyrendal, beliggende Kristianholmsvej 19, 4262 Sandved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 25. maj 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)