Landzonetilladelse til Kristiansholmvej 33A, 4243 Rude

Næstved Kommune har i uge 6/2020 givet landzonetilladelse på Kristiansholmsvej 33A, 4243 Rude.

04. feb 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af fugletårn ved Bjørnebækken på matr. nr. 36d, Skafterup By, Fyrendal, beliggende nær Kristiansholmsvej 33A, 4243 Rude.

  Klik her for at læse afgørelsen


  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 3. marts 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)