Landzonetilladelse til Ladbyvej 47A, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 15. maj 2020 givet landzonetilladelse til Ladbyvej 47A, 4700 Næstved.

15. maj 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af yderligere 46 m2 garage og overdækning, samt lovliggørelse af en pavilion på 25 m2 på matrikel 14n, Ladby By, Herlufsholm beliggende Ladbyvej 47A, 4700 Næstved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 13. juni 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)