Landzonetilladelse til Loddervej 9, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune har i uge 9/2020 givet lovliggørende landzonetilladelse på Loddervej 9.

25. feb 2020

Indhold

  Lovliggørende landzonetilladelse til etableret ridebane på matr. nr. 36a, Holme-Olstrup By, Holme-Olstrup, beliggende Loddervej 9, 4684 Holmegaard.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 25. marts 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk