Landzonetilladelse til Lovvej 15, 4700 Næstved

Næstved Kommune har i uge 9/2020 givet landzonetilladelse på Lovvej 15.

28. feb 2020

Indhold

  Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin på matr. nr. 2f, Lov By, Hammer, beliggende Lovvej 15, 4700 Næstved.

  Klik her for læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 27. marts 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk