Skip to main content

Landzonetilladelse til matrikel nr. 4g, Brorup By, Marvede

Næstved Kommune har den 9. februar 2021 givet landzonetilladelse til matrikel nr. 4g, Brorup By, Marvede

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til udlæg af 9000 m3 jord på matrikel nr. 4g, Brorup By, Marvede fra udgravning til projektet Vådomåde Syvhøje.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 10. marts 2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)