Landzonetilladelse til Nødholmsvej 43A, 4171 Glumsø

Næstved Kommune har den 22. september 2020 givet landzonetilladelse til Nødholmsvej 43A, 4171 Glumsø

22. sep 2020

Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til opsætning af et informationsskilt og en skraldespand nord for Glumsø Sø, på matrikel nr. 52, Glumsø By, Glumsø, beliggende Nødholmsvej 43A, 4171 Glumsø.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 20. oktober 2020.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk