Landzonetilladelse til Ravnstrupvej 41, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til Ravnstrupvej 41, 4160 Herlufmagle.

17. apr 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet en lovliggørende landzonetilladelse til et shelter på 14 m2 på matrikel nr. 12g, Herlufmagle By, Herlufmagle beliggende Ravnstrupvej 41, 4160 Herlufmagle.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 15. maj 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)