Skip to main content

Landzonetilladelse til Skolevej 13, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 4. september 2020 givet landzonetilladelse til Skolevej 13, 4700 Næstved

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til flytning af eksisterende bålhytte på matrikel nr. 10b, Fodby By, Fodby, beliggende Skolevej 13, 4700 Næstved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 3. oktober 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk