Landzonetilladelse til Skovvej 10, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har i uge 7/2020 givet landzonetilladelse på Skovvej 10, 4160 Herlufmagle.

11. feb 2020

Indhold

  Landzonetilladelse til at opføre et læskur på 20 m2 på matr. nr. 2l, Hjulebæk By, Herlufmagle, beliggende Skovvej 10, 4160 Herlufmagle.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 11. marts 2020

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk