Skip to main content

Landzonetilladelse til Skovvej 7, 4262 Sandved

Næstved Kommune har den 28. august 2020 givet landzonetilladelse til Skovvej 7, 4262 Sandved

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af en ny bolig på 54 m2 på matrikel nr. 5a, Nyrup By, Fyrendal, beliggende Skovvej 7, 4262 Sandved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 26. september 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)