Landzonetilladelse til Sørupvej 22, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune har den 27. april 2020 givet landzonetilladelse til Sørupvej 22, 4684 Holmegaard.

27. apr 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet en lovliggørende landzonetilladelse til midlertidigt opsat container på ca. 30 kvm til kontorbrug på matrikel 1r Sørup By, Toksværd beliggende Sørupvej 22, 4684 Holmegaard, mens der etableres kontorfaciliteter i eksisterende bygninger.

  Tilladelsen gives på vilkår om, at containeren er fjernet efter etableringen af kontor i tidligere staldbygning – dog senest 15. november 2020

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 25. maj 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)