Landzonetilladelse til Sørupvej 22, 4684 Holmegaard

Næstved Kommune har den 13. maj 2020 meddelt landzonetilladelse til Sørupvej 22, 4684 Holmegaard.

13. maj 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til at omdanne etableret plads til ridebane på matrikel 1r Sørup By, Toksværd beliggende Sørupvej 22, 4684 Holmegaard.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 10. juni 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)