Landzonetilladelse til Størlingevej 21, 4733 Tappernøje

Næstved Kommune har den 5. maj 2020 givet landzonetilladelse til Størlingevej 21, 4733 Tappernøje.

05. maj 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af ca. 48 kvm fritliggende udhus i det sydlige hjørne af matrikel 8m Størlinge By, Everdrup beliggende Størlingevej 21, 4733 Tappernøje.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 3. juni 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)