Landzonetilladelse til Størlingevej 48, 4700 Næstved

Næstved Kommune har den 11. august 2020 givet landzonetilladelse til Størlingevej 48, 4700 Næstved.

11. aug 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til opførelse af hobbylandbrugsbygning på matrikel nr. 19b, Størlinge By, Everdrup, beliggende Størlingevej 48, 4700 Næstved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 8 september 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk