Landzonetilladelse til Storskovvej 6, 4700 Næstved

Næstved Kommune har i uge 12/2020 givet landzonetilladelse til Storskovvej 6.

20. mar 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af ridebane på matr. nr. 7c, Krømlinge By, Everdrup, beliggende Storskovvej 6, 4700 Næstved.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Du kan klage over afgørelsen, og de vilkår, der er knyttet til den til Planklagenævnet. Nævnet afgør spørgsmål om klageberettigelse.

  Du klager via Klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 17. april 2020.

  For yderligere oplysninger om afgørelserne kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk