Skip to main content

Landzonetilladelse til Tyvelsevej 100, 4171 Glumsø

Næstved Kommune har den 20. november 2020 givet landzonetilladelse til Tyvelsevej 100, 4171 Glumsø

Næstved Kommune har givet lovliggørende landzonetilladelse til et anneks på matrikel nr. 12b, Sandby By, Sandby, beliggende Tyvelsevej 100, 4171 Glumsø.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 19. december 2020.

Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)