Skip to main content

Landzonetilladelse til vådområde Syvhøje

Næstved Kommune har den 25.09.2020 givet landzonetilladelse til vådområde Syvhøje ved Saltø Å.

Indhold

  Næstved Kommune har givet landzonetilladelse til, at der langs med nedre Saltø Å og nedre Harrested Å kan etableres et 172 ha stort vådområde. I den forbindelse bliver der etableret mere våd natur som sø, mose og eng. Der etableres desuden et nyt slynget forløb for vandløbene i området. Der foretages terrænregulering ved etablering af diger samt udlæg af jord i tidligere vandløbstrace og på marker.

  Klik her for at læse afgørelsen.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Planklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 23. okt. 2020

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: land@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)