Tilladelse til etablering af lavbundsområde ved Førslev Gods

Næstved Kommune har meddelt landzone- og vandløbstilladelse til etablering af et lavbundsområde ved Petersmindevej tilhørende Førslev Gods.

03. apr 2020

Næstveds Kommunes vandløbsmyndighed meddeler hermed tilladelse til, at regulere vandløbene, samt etablere nye vandløb i området i forbindelse med etablering af lavbundsområdet. Derudover meddeles der tilladelse til at nedlægge det private pumpelag for området samt til etablering af en røroverkørsel.

Du kan læse vores afgørelser ved at klikke på afgørelserne herunder:
Vandløbsafgørelse (pdf. nyt vindue)
Landzoneafgørelse (pdf. nyt vindue)

Hvis du ønsker at høre nærmere om sagen, er du velkommen til at kontakte Center for Plan og Miljø, tlf. 5588 6190 eller vandloeb@naestved.dk

Klagevejledning

Vandløbsafgørelsen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet og landzoneafgørelsen kan påklages til Planklagenævnet. En klage skal være indgivet senest den 1. maj 2020.
Vandløbsafgørelsen kan påklages af ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Landzoneafgørelsen kan påklages af alle med retlig interesse i afgørelsen samt visse organisationer og foreninger.

Du klager via Klageportalen, som der findes et link til på forsiden af www.naevneneshus.dk. Her finder du det respektive klagenævn og logger ind med NEM-ID. Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når der klages, skal du betale et gebyr på 900 kr. for privatperson og 1.800 kr. for virksomheder og organisationer. Gebyret betales med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnene skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis man ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal man sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune, der har truffet afgørelserne i sagen. Næstved Kommune videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelsen om, hvorvidt anmodningen kan imødekommes.