Skip to main content

Midlertidig indvindingstilladelse til ny boring på Glumsø Vandværk

Næstved kommune har den 12.2.2021 meddelt midlertidig indvindingstilladelse til ny boring til Glumsø Vandværk og afgjort at der ikke kræves udledningstilladelse.

Indhold

  Næstved Kommune har meddelt midlertidig indvindingstilladelse til Glumsø Vandværk til at etablere ny boring på matrikel nr. 9fe, Glumsø By, Glumsø.

  Læs afgørelsen på linket herunder:

  Midlertidig indvindingstilladelse til Glumsø Vandværk

  Afgørelsen er truffet efter § 20 og 21 i vandforsyningsloven.

  Næstved Kommune har vurderet, at afgørelse om midlertidig indvinding af vand af ovenstående indvindingstilladelse ikke er omfattet af VVM-pligt.

  Se VVM- screeningsskema og læs afgørelsen om ikke VVM på linket herunder:

  Afgørelse om ikke-VVM pligt på Glumsø Vandværk

  Afgørelsen om ikke-VVM pligt er truffet efter § 21  i VVM-bekendtgørelsen, BEK. nr. 973 af den 25.06.2020 om lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

  Afgørelse om at der ikke skal meddeles udledningstilladelse fra prøveboring

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 15.03.2021.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: grundvand@naestved.dk

  Næstved Kommune har foretaget en VVM screening og vurderet at en den ny boring ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Tilladelserne til Glumsø vandværk vurderes ikke, at være omfattet af VVM-pligt.
  Denne afgørelse kan påklages i henhold til planlovens §§ 58-59. Det er alene retlige spørgsmål, der kan påklages. Du klager via Klageportalen som oplyst ovenover.

  Næstved Kommune har truffet en afgørelse om, at der ikke skal meddeles tilslutningstilladelse til den midlertidige udpumpning af vand til regnvandsledning.

  Denne afgørelse kan i henhold til spildevandsbekendtgørelsens § 18 stk. punkt 3 ikke påklages til anden administrativ myndighed.