Midlertidigt oplag af lettere forurenet jord på matr.nr. 25B Vridsløse By, Herlufsholm

Energinet ønsker midlertidigt at opbevare lettere forurenet jord i forbindelse med nedlægning af gasrørledning på matr.nr. 25B Vridsløse By, Herlufsholm. Mellemdeponeringen kræver tilladelse efter § 19, stk. 2 i Miljøbeskyttelsesloven.

02. mar 2020

Indhold

  Næstved Kommune har givet tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 til midlertidigt oplag af lettere forurenet jord på matr. nr. 25B Vridsløse By, Herlufsholm.

  Klik her for at læse afgørelsen

  Klagevejledning

  Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 30.3.2020. Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde en klagevejledning.

  Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

  En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder er gebyret 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

  Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.