Skip to main content

Miljøgodkendelse til Assendrupvej 10

Næstved Kommune har den 1.september 2020 meddelt miljøgodkendelse til malkekvægbesætningen på Assendrupvej 10, 4690 Haslev.

fodring af køer i stald

Indhold

  Ændringen på ejendommen vil bestå af indretning af et nyt dybstrøelsesareal til godkøer i en eksisterende driftsbygning på ejendommen, samt indretning af en stald til heste. Der sker ingen udvendige ændringer på ejendommen. Læs afgørelsen på linket herunder:

  Miljøgodkendelse til Assendrupvej 10, 4690 Haslev

  Afgørelsen er meddelt efter §16a i husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 29.september 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 6190

  Send digital post (kræver nemid)