Miljøgodkendelse af gårdbiogasanlæg på Vådagervej 13, 4250 Fuglebjerg

Næstved Kommune har den 16. april 2020 meddelt miljøgodkendelse til biogasanlæg med en kapacitet for tilførsel af råmaterialer, herunder affald og/eller husdyrgødning, på over 30 tons pr. dag på Vådagervej 13, 4250 Fuglebjerg.

16. apr 2020

Indhold

  Miljøgodkendelsen giver tilladelse til at anvende kvægdybstrøelse og overskydende landbrugsafgrøder fra tilhørende landbrug samt at modtage og behandle kalkundybstrøelse, gylle samt affaldspulp på biogasanlægget. Anlægget består af en modtagelsestank for pumpbar biomasse samt plansilo til fast biomasse.

  Dybstrøelse modtages 5-7 gange om året og tilføres anlægget 1. gang dagligt via kværn/snegl. Der modtages 5 tankvogne gylle eller affaldspulp om ugen, som pumpes direkte til modtagertanken, hvorfor der ikke er oplag af disse typer på det opførte anlæg.

  Efter endt behandling pumpes den afgassede biomasse retur på tankvogne eller til overdækket gyllebeholder.

  Du kan se hele den sammenskrevet miljøgodkendelse på linket herunder:

  Miljøgodkendelse til gårdbiogasanlæg på Vådagervej 13, 4250 Fuglebjerg

  Lovgivning og klagevejledning

  Kommunens afgørelse er givet efter § 33 og kan i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 91 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. En eventuel klage, skal stiles til klagenævnet, og sendes via klageportalen. Klageportalen finder du, som link på forsiden af www.naevneneshus.dk. Klageportalen sender klagen til Næstved Kommune, som videresender klagen bilagt sagens akter og kommunens kommentar til sagen. Klagefristen er 4 uger. Det betyder, at en eventuel klage skal være sendt via klageportalen, senest den 14. maj 2020

  En klage er først registret i klageportalen, når der er indbetalt et gebyr. Læs mere om gebyrordningen på www.naevneneshus.dk.

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)