Miljøgodkendelse til svineproduktionen på Skullerupvej 25

Vi har den 12.6.2020 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Skullerupvej 25, 4171 Glumsø.

12. jun 2020

Indhold

  Der er blevet ansøgt om en miljøgodkendelse af en eksisterende husdyrproduktion. Der foretages en udvidelse af produktionsarealet fra 4.386 m2 til 4.693 m2. Udvidelsen på 307 m2 foretages i eksisterende stalde. Der ændres ikke på gødningshåndtering i forbindelse med udvidelsen og der opføres ingen nye driftsbygninger eller gødningsopbevaringsanlæg.

  Læs afgørelsen om miljøgodkendelsen på Skullerupvej 25, 4171 Glumsø her.

  Afgørelsen er truffet efter § 16a i husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 10. juli 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: landbrug@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)