Skip to main content

Miljøgodkendelse til svineproduktionen på Stensnarevej 5

Næstved Kommune har den 12.januar 2021 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Stensnarevej 5, 4262 Sandved.

Indhold

  Ændringen på ejendommen skyldes at ansøger ønsker forøget fleksibilitet for den nuværende produktion. Desuden bliver der bygget et udleveringsrum, som ikke er en del af stalden. Denne bygning bliver etableret på nordsiden af staldanlægget og vil ikke være synlig fra Stensnarevej. Der sker ingen øvrige ændringer på ejendommen. Læs afgørelsen på linket herunder:
  Miljøgodkendelse til Stensnarevej 5, 4262 Sandved

  Afgørelsen er meddelt efter §16a, stk. 2 i Husdyrbrugloven.

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.
  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.
  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er den 9.2.2021.


  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.