Miljøgodkendelse til svineproduktionen på Valmosevej 9A, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har den 5. maj 2020 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Valmosevej 9A, 4160 Herlufmagle.

05. maj 2020

Indhold

  Ejer af Valmosevej 9A, 4160 Herlufmagle har ansøgt om en produktion af smågrise i eksisterende stald med et samlet produktionsareal på 6.776 m². Der vil ikke blive foretaget nogle anlægsmæssige ændringer. Næstved Kommune har stillet vilkår til ændringerne af produktionen og meddeler på baggrund heraf miljøgodkendelse til de ansøgte ændringer.

  Klik her for at læse afgørelsen om miljøgodkendelse til Valmosevej 9A, 4160 Herlufmagle

  Klagevejledning

  Det er muligt at klage over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

  Enhver, der har en væsentlig individuel interesse eller retlig interesse i sagens udfald samt visse foreninger og organisationer kan klage over afgørelsen. Det fremgår af loven, hvem der konkret kan klage. Det er klagenævnet, der vurderer om klager er klageberettiget.

  Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk. Du logger på portalen med NemID. Klagen bliver sendt gennem Klageportalen til kommunen.

  Klagen skal være indgivet i Klageportalen inden 4 uger fra annonceringen, som er 2. juni 2020.

  Se mere om klageproceduren på www.naevneneshus.dk.

  For yderligere oplysninger om afgørelsen kan kommunen kontaktes på mail: landbrug@naestved.dk

  Kontakt

  Center for Plan og Miljø

  Telefon: 5588 5588

  Send digital post (kræver nemid)