Miljøgodkendelse til Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle

Næstved Kommune har den 26.3.2020 meddelt miljøgodkendelse til ændring af svineproduktionen på Tybjergvej 17, 4160 Herlufmagle.

26. mar 2020
Dybstrøelse af so/svin

Ejere har ansøgt om en produktion af smågrise og slagtesvin i de eksisterende stalde med et samlet produktionsareal på 5.096 m². I forbindelse med udvidelsen bliver der ikke foretaget anlægsmæssige ændringer af stalde eller gødningsopbevaringsanlæg. I forbindelse med godkendelsen ændres dyreholdet i stald 1 og 2 fra slagtesvin til flexgruppen slagtesvin og smågrise. Valget af flexgruppe øger ansøgers mulighed for fleksibilitet og produktionstilpasning.

Næstved Kommune har stillet vilkår til ændringerne af produktionen og meddeler på baggrund heraf miljøgodkendelse til de ansøgte ændringer.

Klik her for at læse afgørelsen

Klagevejledning

Denne afgørelse kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet via klageportalen inden 4 uger fra offentliggørelsen på hjemmesiden. Klageberettigede er ansøger, visse organisationer og enhver, der må antages at have en individuel og væsentlig interesse i sagen. Klagen skal være indgivet senest den 23. april 2020.

Du klager via Klageportalen på www.naevneneshus.dk, hvor du også kan finde en klagevejledning. Klagen sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager som privatperson, skal du betale et gebyr på 900 kr. For virksomheder er gebyret 1800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Næstved Kommune. Vi videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Kontakt

Center for Plan og Miljø

Telefon: 5588 5588

Send digital post (kræver nemid)